Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Rehov HaShmura
Tzur Hadassah
Israel

+972-54-248-7476

services.jpg

אודתינו

?מי אנחנו

קהילת שי"ר חדש, בית ליהדות שוויונית, ישראלית ורפורמית בצור הדסה הינה מרכז תוסס לכל המבקש להיות חלק מזהות יהודית-ישראלית מתחדשת. משפחות הקהילה, פועלות ליצירת אורח חיים של צדק חברתי-סביבתי, שוויון וערבות הדדית. את ערכינו אנו מקיימים באמצעות חינוך, תרבות, חגים, תפילה טקסי חיים ועוד.

havdalah.jpg

מסורת ותרבות בת זמנו נפגשים בלימוד, תפילה, חגים, טקסי מעגל החיים, פעילות לילדים, ויוזמות לתיקון עולם

רבה סטייסי בלנק

ההיסטוריה שלנו

לפני כעשרים שנה כארבע משפחות זרעו את הזרעים ליהדות מתקדמת בצור הדסה שצמחה למשאב קהילתי למאות משפחות תושבים מקומיים. בשנים הראשונות הקהילה הגדלה התכנסה בבתים פרטים, במקלטים ובאולמות ציבוריים בצור הדסה. על פי רוב, קרקע ובניית מבני בתי כנסת מסופקת בישראל על ידי המדינה, אבל עד  2007 רק לקהילות האורתודוקסיות. בעקבות מאבק משפטי של 7 שנים בשם הפלורליזים הדתי, פקידים מקומיים ובעקבותיהם שר השיכון, יצחק הרצוג, הגיעו לפשרה שבה ההליכים המשפטים הושעו על ידי התנועה הרפורמית, המדינה הקצתה קרקע לבניה לקהילות דתיות לא אורתודוקסיות, ושר השיכון הסכים לספק מבנים טרומיים על ידי מחלקת הבניה הדתית שלו לשמונה קהילות רפורמיות וקונסרבטיביות ברחבי המדינה. קהילת שיר חדש היתה אחת מהן.

אבל הכנת הקרקע שהוקצתה לנו להנחת המבנה הטרומי דרשה, באופן מילולי, לחצוב לעצמנו חתיכה בהר, וזה מה שעשינו. הקהילה גייסה 500,000 ש"ח לביצוע העבודות,  עם הבטחה של תוספת של 120,000 ש"ח מהרשויות המקומיות לעיצוב הנוף, לניהול, ולהפעלת התוכניות השונות שלנו. למרבה הצער, רק אחוז קטן מהכסף הזה הגיע לידינו.

למרות העיכוב הכלכלי, קהילת שיר חדש הצליחה להבטיח לעצמה את בניין הקהילה הנוכחי מהמדינה. דמי חברות, דמי שכירות ותרומות מאפשרים לנו לתחזק את המבנה ולהפעיל את תוכניותינו הרבות.