Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Rehov HaShmura
Tzur Hadassah
Israel

+972-54-248-7476

Telem.jpg

תוכניות ופעילויות

בבנין המודרני שלנו אנחנו מתכנסים לתפילת קבלת שבת כל יום שישי. אנחנו מארחים קהילות מבקרות מצפון אמריקה, וחברי הקהילה שלנו מקבלים אותם לביתם לארוחת שבת. אנחנו מארחים טקסי בר מצווה. אנחנו מקבלים בברכה את כל מי שמעוניין מתושבי האזור לטקסי וחגיגות החגים. אנחנו נהנים משיתוף פעולה חברי ופורה עם הועד המקומי של צור הדסה, בתי הספר, והקהילה האורתודוקסית המודרנית המקומית. אנחנו גם מעניקים חסות לפעילות הדתית של תנועת הנוער הרפורמית, נוער תל"ם.

תפילות קבלת שבת

חגיגות החגים

לימוד תורה

חינוך קדם-יסודי

הכנות לבני מצווה

תנועת נוער

אקטיביזים

מועדון הליכה

ארגון התרמת דם חצי-שנתית

תערוכת אומנות מתחלפת

אירוח לארוחות שבת לאורחים מחו"ל